FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN
LUNGSJÖNS FRITIDSFÖRENING

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Lungsjöns fritidsförening
Föreningen har sitt säte i Lungsjön, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Namnet skall förkortas LFF

§ 2 Föreningens ändamål
Lungsjöns fritidsförening är politiskt och religiöst helt neutral.
Föreningen har till syfte att genom sin verksamhet aktivera byns innevånare inom såväl föreningsliv som friluftsliv samt genom sin verksamhet försöka göra Lungsjön mera attraktivt för såväl bybor som utomstående.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår 1 januari – 31 december.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för de som följer stadgarna och att medlemsavgiften betalas senast den 31 december.

Genom medlemskap godkänner man att föreningen för behandla personuppgifter enligt GDPR.

Hedersmedlem i föreningen blir man vid 85 år.

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Medlemmar har rätt att med årsmötet/styrelsens tillstånd starta arbetsgrupper inom Lungsjöns Fritidsförening.

Arbetsgruppen skall bestå om minst tre (3) personer.

Medlemmar kan uteslutas om:
a) föreningens stadgar inte följs.
b) genom tal eller handlande skadar föreningen.

Utträde görs genom att skriftligt begära det till styrelsen.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av:

Ordförande samt 6 ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande väljs på 1 år.

Mandattiden för ledamöterna är 2 år.

Mandattiden för suppleanter är på 2 år.

Beslut om att ändra styrelsens storlek fattas av årsmötet.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande och samtliga ledamöter kallats och suppleanterna underrättats om sammanträdet. När ordinarie ledamot ej har möjlighet att närvara meddelar han/hon ordförande som kallar suppleant.

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 6 Styrelsens skyldigheter m.m.

Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, föreningens högst beslutande organ.

Det åligger styrelsen:

– att verkställa av årsmötet fattade beslut.

– att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper.

– att avge årsredovisning till årsmötet för senaste avslutade räkenskapsår och förslag till budget

och verksamhetsplan för kommande räkenskapsår samt en investeringsbuffert för 5 år.

– att upprätta inventarieförteckning.

§ 7 Årsmöte
Årsmötet ska hållas senast under april månad.
Kallelse till årsmötet ska annonseras minst tre veckor innan mötet. Varje närvarande medlem äger rösträtt.

Medlem, som senast 30 dagar före årsmötet, betalat medlemsavgift har rösträtt på möte.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Beslut i inkomna motionsfrågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

§ 8 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:


1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av sekreterare.
4. Val av två justerare och tillika rösträknare.

5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Godkännande av dagordning.

7. Fastställande av röstlängd samt kontroll av medlemskap.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Ekonomisk berättelse.

10. Revisionsberättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
12. Val av ordförande för ett år.
13. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
14. Val av revisor och suppleant för ett år.
15. Val av valberedning, två ordinarie jämte en suppleant alla för ett år.

16. Fastställande av medlemsavgifter.
17. Av styrelsen hänskjutna frågor.

18. Inkomna motioner.
19. Årsmötets avslutande.

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när revisorn eller minst 2/3 av medlemmarna skriftligen begär det eller när styrelsen anser det nödvändigt.

Extra årsmöte ska hållas senast 4 veckor efter att framställning härom kommit styrelsen tillhanda.

Vid extra årsmötet får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 10 Stadgeändring
Årsmötet kan besluta om tillägg och ändring av stadgar.
Beslut om ändring av dessa stadgar förutsätter att beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten.

Vid det senare årsmötet krävs att förslaget bifalls av minst 2/3 av de röstande.

§ 11 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen förutsätter att beslut fattats vid två på varandra följande årsmöten och med 2/3 majoritet vid det senare årsmötet.

Vid beslut om föreningens upphörande skall föreningens kvarstående medel användas så att det oavkortat kommer Lungsjö by till del.

Detta skall ske antingen genom att de kvarstående medlen delas upp på byns övriga föreningsliv. Eller genom att pengar satsas på något särskilt projekt som skall genomföras innan föreningens upplösande.

Beslut om detta tas av samma möte som beslutar om föreningens upplösande.

Antagna vid årsmöte [datum] ……………………………………………………………………………..