Slutrapport för leaderprojekt journal nr 2010-1989

Förstudie avseende utveckling av besöksnäringen i Lungsjöområdet.
Lungsjöns Fritidsförening (LFF)
Projektledare:
Staffan Magnusson 0623-400 17, 070-334 06 79
Övriga kontaktpersoner:    
Gunilla Lundin 0623-400 17, 070-631 66 31
Britt Magnusson 0623-108 58
Bo-Gunnar Jonsson 072-219 20 25
Bakgrund för förstudien
Projektet Förstudie avseende utveckling av besöksnäringen i Lungsjöområdet startade år 2010.

Syfte
Syftet med förstudien var att lägga en grund för lokal småskalig näringslivsutveckling i Lungsjöbygden med främst inriktning på besöksnäringen.

Målgrupp
Målgruppen var de som bor och verkar i Lungsjöområdet och som har möjlighet att medverka i utvecklingen av besöksnäringen samt Lungsjöns Fritidsförening. I ett senare skede, när det framkommit att förstudiens resultat kan omsättas i ytterligare åtgärder, blir målgruppen de olika besökare som kan attraheras av besök i Lungsjöområdet.

Projektets mål
Projektets mål var dels att gå igenom omfattningen av och beräkna kostnaderna för att förnya Lägergården (nedlagda skolan) så att den får en tillfredställande standard och kan fungera som en infrastruktur för besöksnäringen, dels att klarlägga i vilken grad köket i Lägergården behöver förnyas, dels att utarbeta en affärsplan som utgår från Lungsjöbygdens naturgivna förutsättningar.
I ett senare skede, när förstudiens resultat realiserats är målet att utveckla den småskaliga besöksnäringen i Lungsjöområdet med omgivningar, det vill säga skapa arbetstillfällen och ökade inkomster för befolkningen.

Inledning
Sollefteå kommun äger Lägergården i Lungsjön. LFF arrenderar lägergården av kommunen. Slutrapporten handlar mycket om vindkraftsetableringen i Björkhöjden och Ögonfägnaden, mindre om utvecklingen av besöksnäringen i Lungsjöområdet. Lägergården är uthyrd till och med december 2015. LFF kan nu under två år ägna kraft och tid till att komma med idéer och förslag till utveckling av besöksnäringen.

Projektet har prioriterat och lagt tyngdpunkten på uthyrning av lägergården till företag inom vindkraftssektorn i inledningsskedet.

Omvärlden, bakgrund vindkraftsetablering i Björkhöjden och Ögonfägnaden.

Investeringsbeslut fattades i september 2012 för Statkrafts och SCAs vindparker Björkhöjden och Ögonfägnaden. Parkerna ligger i Ragunda, Strömsunds och Sollefteå kommuner.
Projekten för dessa vindparker tog sin början 2007. Vindkraftsinvesteringen i nämnda parker uppgår till ca sex miljarder kronor. För närvarande har beslut fattats om uppförande av 123 vindkraftverk (90 i Björkhöjden och 33 i Ögonfägnaden).

Parkerna ska byggas av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA.

SSVAB har anlitat Siemens som entreprenör för vindturbiner.
Siemens har valt ISS Facility Services AB (ISS) att ta hand om samtliga servicetjänster kring boendet för Siemens personal i och kring Lägergården. I ISS uppdrag ingick också byggprojektet med ansvar för planering och renovering av Lägergården, med tillhörande bostadbaracker.
LFF har tecknat avtal med ISS om uthyrning av Lägergården som servicecentral.
Åttio personer beräknas vara bosatta i barackerna. Lägergården benämnes under den tiden för Camp Lungsjön.

Lungsjöns Fritidsförening (LFF) planerade tidigt för att medverka på något sätt i dessa vindkraftssatsningar. Lungsjön har ett centralt läge för vindparken i Björkhöjden.

Lungsjöns Fritidsförening är medlem i Förenade VindByar (FVB). FVB bildades i oktober 2008. FVB bildades för att värna om de eventuella mervärden, som byggandet av vindkraftsparkerna vid de berörda byarna kommer att ge.

Ytterligare vindparker är planerade i Lungsjöområdet.

Projektets måluppfyllelse
Ett företag har tillsammans med Sollefteå kommun utarbetat utförliga ritningar och förslag till åtgärder för upprustning av Lägergården och tillhörande köksdel. Det visade sig medföra stora kostnader för Lungsjöns Fritidsförening. Det blev en annan lösning för Lägergårdens upprustning, som inte var planerade i inledningsskedet av projektet.

Upprustning av lägergården
Hyresgästen under perioden november 2013 till december 2015 utlovade att kosta på en rejäl inomhusrenovering av Lägergården. Den upprustningen har hyresgästen effektuerat under slutet av 2013 och början av 2014. Köksdelen blir dock i stort sett oförändrad. Hyresgästen hyr ett mobilt kök placerat utanför lokalen, men med en inbyggd sluss till befintlig matsal. Köket monteras ner efter hyrestidens slut. LFF har förmodligen ingen användning av ett “restaurangkök” efter hyrestiden, utan befintligt kök är tillräckligt efter viss uppfräschning. Hyresgästen har upprustat en mindre köksdel i källaren, som finns kvar efter hyrestidens slut. Den köksdelen kan sedermera också användas av campinggäster. Hyresgästen har även renoverat två rum till konferensrum och andra rum till sällskapsrum. Rummen har försetts med funktionella möbler, som lämnas kvar efter hyrestidens slut.

Under upprustningstiden har det hållits byggmöten i stort sett varje vecka. LFF styrelse och representanter från hyresgästen och dess entreprenörer har deltagit i byggmötena. Det har fungerat som en bra kanal för information och synpunkter på upprustningens utveckling.

Personal från Sollefteå kommun har underlättat för hyresgästen att etablera sig på Lägergården genom snabb handläggning av bland annat bygglovsärenden.

LFF (främst ordförande) har också medverkat till att underlätta för hyresgästens etablering genom tidiga kontakter med elleverantören för att kunna öka effekten. Elleverantören placerade en transportabel transformator vid Lägergården.
Kontakt med kommunen om det befintliga vatten- och avloppssystemet, främst om kapaciteten var tillräcklig.
Dialog med markägaren för arrende till uppställningsplats av bostadsbarackerna. Den marken ägs ej av kommunen.

Många möten med Sollefteå Stadsnät för att få bredband till Lungsjön och Lägergården. Bredband var av högsta prioritet från Siemens för att kunna förlägga boendet till Lungsjön överhuvudtaget. Sollefteå Stadsnät har varit till stor hjälp avseende planering och genomförandet av bredband till Lungsjöområdet och till vindkraftsparkerna.

LFF måste förbättra uppvärmningsinstallationen (en pelletspanna) i Lägergården. Den har bristfällig funktionalitet i dagsläget.

Från år 2016 har LFF en attraktivare och modernare Lägergård för uthyrning till besökare i Lungsjöområdet.

Utmaningen bliver att skapa arbetstillfällen och ökade inkomster för befolkningen. Förutsättningarna är markant förbättrade för att uppfylla det målet.

Aktiviteter för boende i barackerna
De boende i barackerna, som arbetar i vindkraftsparkerna är till övervägande del från utlandet. De efterfrågar fritidsaktiviteter av varjehanda slag. LFF kan ge förslag på sådana aktiviteter. Exempel på aktiviteter är fiske, båtuthyrning, tunnbrödbakning, skoteråkning, vandringsleder, utflyktsmål, hundspann, badplatser, grillplatser och evenemang i Lungsjöns närområde. Det kan ge viss inkomst till bygden.

Har arbetarna haft minnesvärda upplevelser under vistelsen på Lägergården är det tänkbart att några av dem återvänder till bygden under semester eller annan ledighet och tar med sig familjen. Arbetarna sprider förmodligen positiva upplevelser vidare till vänskapskretsen.

Genomförande genom lobbying
Medlemmar i LFF (främst ordförande och en styrelseledamot) har medverkat i många möten med aktörer inom vindkraftsetableringen i området. Det har lagts ner mycket energi och åtskilliga timmar på lobbying. Kontakter har under projekttiden tagits med myndigheter, kommun och företag för marknadsföring av Lägergården, som en tänkbar central för boende till arbetare i vindkraftsparkerna.

SSVAB påbörjade byggandet av vindkraftsparken i Stamåsen under september 2011. Det började med anläggning av vägar och fundament till vindturbiner. Stamåsens vindpark är belägen i västra delen av Sollefteå kommun, en del av parken ligger i Strömsunds kommun. Uppförande av vindturbinerna påbörjades under augusti 2012 med Siemens som entreprenör. Arbetarna var inkvarterade i Camp Görvik.

LFF hyrde ut några rum i Lägergården till ett danskt företag EU Montage, vars personal utförde monteringsarbeten på vindturbinerna i Stamåsen.

LFF bjöd in representanter från Siemens redan under hösten 2012 för att påvisa möjligheterna med Lägergården som central för boende till arbetare vid byggandet av vindkraftsparken i Björkhöjden. Det fanns flera aktörer i tätorten Ramsele, som ville hyra ut bostäder.

LFF informerade Sollefteå kommun (fastighetsägaren) under 2012 om planerna på uthyrning av Lägergården.

September 2013 var en hektisk månad med många möten. Överläggningar och presentation av Lägergården för företag, som var intresserade av att sköta boendeservicen till arbetare i vindparkerna under 2014 och 2015. Besök av inbjuden riksdagsman och politiker från länet som informerades om satsningar som gjorts och satsningar framåt i tiden. Presentation av pågående och kommande aktiviteter för representanter från kommunen.

Bredband till Lungsjön och vindkraftsparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden

LFF (främst ordförande och en styrelseledamot) har lagt ner mycket arbete på att få bredband till Lungsjön. Hösten 2013 drogs fiber till Lungsjön, Hocksjön, Rensjön, Myrdalen, Västvattnet och vindkraftsparkerna. SSVAB bidrog med medel till fiberdragningen. Det visade sig att bredband var en viktig faktor för uthyrning av Lägergården. Internet är en betydelsefull angelägenhet för arbetarna i vindparkerna. Många av arbetarna kommer från utlandet.

Tjänstemän från Sollefteå kommun bidrog i hög grad till att det drogs bredband till Lungsjöbygden från Ovanmo.

För företagen ute i vindkraftsparkerna är bredband i stort sett ett måste. En väl fungerande mobiltelefoni är också viktig.

Hemsidan
Lungsjön har en egen hemsida (www.lungsjon.se). Hemsidan är viktig för marknadsföring och att förmedla nyheter/aktiviteter i bygden och för att väcka intresse hos tänkbara gäster/turister till områdets möjligheter för boende. En väl fungerande och attraktiv hemsida ska ständigt uppdateras. Det är inte lätt att hålla en hemsida aktualiserad med ideella insatser. Antalet besökare till hemsidan har ökat de senaste åren.

LFF har kostat på hemsidan inom projektramen för att få till en ändamålsenlig hemsida. Insatser krävs ständigt framöver för en uppdaterad och tidsenlig hemsida. En aktuell och professionell hemsida är den bästa och mest ekonomiska insatsen för att förstärka informationen om Lungsjöbygden.

Besöksnäringen
Det finns tillgång till utmärkta skidspår i Lungsjön. LFF köpte in en skoter under 2013 för att iordningställa skidspåren. Skidtävlingar för ungdomar arrangeras varje år. Träningsläger för ungdomar med inkvartering i en upprustad Lägergård är en framtida tänkbar aktivitet. Lungsjön har flera lovande ungdomar inom skidskytte.

Lungsjön har en dag under Ramsele-Edsele veckan, som benämnes Lungsjödagen. Den äger rum i juli med aktiviteter såsom knatteloppet, kakfest, kolbullar, lotterier, luftgevärsskytte och torghandel i liten skala. Planering pågår för att finna nya verksamheter under den dagen.

Det finns planer på att ordna platser för husvagnar och husbilar i anslutning till Lägergården. Dessa gäster får möjlighet att utnyttja faciliteterna i Lägergården mot en viss avgift.

Lungsjöbygden skulle kunna bli ett attraktivt vandringsområde, med vandringsleder i olika format.

Affärsidén att skapa besökscentrum för utveckling av besöksnäringen i Lungsjön ligger fast. Besökscentrumet skall erbjuda natur- och vildmarksturism och ett attraktivt boende.

Arbetstillfällen som uppstått i Lungsjöbygden med anledning av projektet.

I dagsläget (april 2014) har elva personer från trakten anställts vid Camp Lungsjön. Lokala företag har anlitats vid upprustningen av lägergården till Camp Lungsjön. Lokala företag anlitas vid typ snöröjning och likartade underhåll. Kringservicen till åttio personer, som arbetar i vindkraftsparkerna ger inkomster till Lungsjön- och Ramseleområdet.

Privatpersoner hyr ut hus till företag som arbetar i vindparkerna. Länsstyrelsen och Sollefteå kommun medverkade i projekt till att stugor uppfördes och renoverades i Lungsjöbygden, för uthyrning till gästboende. Detta projekt ägde rum under 1980-talet. De flesta av dessa stugor är nu föremål för uthyrning.

Uthyrningens omfattning under de senaste åren i kronor och antal gästnätter

År kronor gästnätter
2009 63 038 500
2010 63 524 500
2011 92 543 600
2012 295 930 2 500
2013 227 415 1 300

Antalet gästnätter kommer att uppgå till
År 2014                  ca 36 000
År 2015                  ca 36 000

Sammanfattning av projektet

Utvecklingen av besöksnäringen i Lungsjöområdet sker i flera delar.

Under första delen hyrs Lägergården ut till företag som är engagerade i uppförande av vindkraftverken. Det projektet beräknas vara klart under december 2015. Dessa företag rustar upp Lägergården till en ändamålsenlig anläggning som servicecentral för boende till arbetare i vindkraftsparken och i förlängningen till en uppfräschad byggnad för fortsatt uthyrning. Under den perioden 2014-2015 benämnes Lägergården för Camp Lungsjön.

Det kan aktualiseras med ytterligare uthyrning till företag inom vindkraftssektorn efter år 2015, eftersom byggande av flera vindparker planeras i Lungsjöområdet.

Lungsjöns Fritidsförening bekostar komplettering av behovsprövade åtgärder för ökad trivsel och komfort för satsning på besöksnäring/turism.

Från år 2016 har LFF en attraktivare och modernare Lägergård för uthyrning till besökare i Lungsjöområdet.

I den andra delen blir landsbygds- och vildmarksturism en målgrupp för besök och boende på Lägergården.

En annan målgrupp blir företag och föreningar för att förlägga mindre konferenser och möten till Lägergården.

I detta projekt togs kontakter i ett tidigt inledningsskede med företag, myndigheter och kommun för marknadsföring av Lägergården, som en boendecentral för vindkraftsparkerna. Det har varit lyckosamt för Lägergårdens uthyrning under år 2014 och år 2015.

Lungsjön 2014-04-30

________________      ________________         ______________      _____________
Staffan Magnusson      Bo-Gunnar Jonsson         Britt Magnusson          Gunilla Lundin
Projektledare

Förstudie avseende utveckling av besöksnäringen i Lungsjöområdet

Finansiärer